МОНГОЛЫН БАРИЛГЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ХОЛБОО

  

Байгууллагын удирдлагын тогтолцооны сургалт

Барилгын технологи, зохион байгуулалтын сургалт

Видео танилцуулга