МОНГОЛЫН БАРИЛГЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ХОЛБОО

Судалгаа, хөгжил

Зорилго:

МБГБХолбоо нь гишүүн байгууллагуудын хөгжлийн бодлого стратеги төлөвлөгөөнд нь тусгагдсан технологийн шинэчлэлийн болоод хөрөнгө оруулалт санхүүгийн төсөл хөтөлбөрүүд, жижиг дунд үйлдвэрлэлийн бодлого, Олон улсын чанарын удирдлагын болоод хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын стандартуудыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой зэрэг томоохон асуудлуудыг шийдвэрлэхэд шаардлагатай судалгаа шинжилгээнүүд хийхээс гадна гишүүн байгууллагуудын хүсэлтээр судалгааны ажлууд хийж нэгтгэж өгөх.