МОНГОЛЫН БАРИЛГЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ХОЛБОО

Барилгын салбарын инженер, ажилтны мэргэшлийн хүрээ

Нэг. Зураг төслийн хүрээ:

 1.1.       Хот төлөвлөлтийн хүрээнд

1.2.       Барилгын архитектур /эзлэхүүн/ төлөвлөлтийн хүрээнд

1.3.       Ландшафтын хүрээнд

1.4.       Сэргээн засалтын хүрээнд

1.5.       Барилга байгууламжийн инженер-геологи, геотехникийн судалгаа, зураг төслийн хүрээнд

1.6.       Барилга байгууламжийн ул хөрсний туршилт, шинжилгээний /геотехникийн/ ажлын хүрээнд

1.7.       Барилга байгууламжийн бүтээцийн зураг төслийн хүрээнд

1.8.       Дулаан хангамж, агаар сэлгэлтийн системийн зураг төслийн хүрээнд

1.9.       Барилга байгууламжийн цахилгаан хангамжийн системийн зураг төслийн хүрээнд

1.10      Ус хангамж, ариутгах татуургын системийн зураг төслийн хүрээнд

1.11      Барилга байгууламжийн мэдээлэл, холбоо, дохиоллын системийн зураг төслийн хүрээнд

1.12      Барилга байгууламжийн автоматжуулалтын системийн зураг төслийн хүрээнд

1.13      Барилга байгууламжийг галын аюулгүй байдлын техник тоноглолын зураг төслийн хүрээнд

1.14      Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүн, хий хангамжийн барилга байгууламжийн зураг төслийн хүрээнд

1.15      Усны барилга байгууламжийн зураг төслийн хүрээнд

1.16      Хөргөх байгууламжийн технологийн тоног төхөөрөмжийн зураг төслийн хүрээнд

1.17      Геодезийн хэмжилт, зураглалын хүрээнд

1.18      Агаарын зураглал боловсруулалтын хүрээнд

 1.19     Зураг зүйн хүрээнд

1.20      Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтийн хүрээнд

1.21      Газрын кадастрын хүрээнд

1.22      Барилгын салбарын удирдлага, зохион байгуулалт, менежментийн хүрээнд

1.23      Хот төлөвлөлтийн эдийн засагчийн хүрээнд

 

 

Хоёр. Барилга байгууламжийн угсралт, засварын ажлын хүрээ:

2.1.       Барилга байгууламжийн угсралтын ажлын хүрээнд

2.2.       Дулаан хангамж, агаар сэлгэлтийн системийн угсралт, засварын хүрээнд

2.3.       Барилга байгууламжийн цахилгаан хангамжийн угсралт, засварын хүрээнд

2.4.       Ус хангамж, ариутгах татуургын системийн угсралт, засварын ажлын хүрээнд

2.5.       Барилга байгууламжийн мэдээлэл, холбоо, дохиоллын угсралт, засварын хүрээнд

2.6.       Барилга байгууламжийг галын аюулгүй байдлын техник тоноглолын угсралт, засварын ажлын хүрээнд

2.7.       Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүн, хий хангамжийн барилга байгууламжийн угсралт, засварын хүрээнд

2.8.       Усны барилга байгууламжийн угсралт, засварын хүрээнд

2.9.       Барилгын инженерийн системийн автоматжуулалтын угсралт, засварын хүрээнд

2.10      Хөргөх байгууламжийн технологийн тоног төхөөрөмжийн угсралт, засварын хүрээнд

2.11      Барилгын инженер-эдийн засагчийн хүрээнд

 

Гурав. Ашиглалтын хүрээ:

3.1.       Барилга байгууламжийн ашиглалтын хүрээнд

3.2.       Дулаан хангамж, агаар сэлгэлтийн системийн ашиглалтын хүрээнд

3.3.       Барилга байгууламжийн цахилгаан хангамжийн ашиглалтын хүрээнд

3.4.       Ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын хүрээнд

3.5.       Барилга байгууламжийн мэдээлэл, холбоо, дохиоллын ашиглалтын хүрээнд

3.6        Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүн, хий хангамжийн барилга байгууламжийн ашиглалтын хүрээнд

 

Дөрөв. Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн технологийн хүрээ:

4.1        Бетон, төмөр бетон хийцийн үйлдвэрлэлийн технологийн хүрээнд

4.2        Хөнгөн бетон үйлдвэрлэлийн технологийн хүрээнд

4.3        Барьцалдуулагч материалын үйлдвэрлэлийн технологийн хүрээнд

4.4        Керамик, шилэн материалын үйлдвэрлэлийн технологийн хүрээнд

4.5        Дулаан, дуу тусгаарлах материалын үйлдвэрлэлийн технологийн хүрээнд

4.6        Ган туйван, металл бүтээц эдлэлийн үйлдвэрлэлийн технологийн хүрээнд

4.7        Полимер материалын үйлдвэрэлийн технологийн хүрээнд

 

Тав. Барилгын үйлдвэрлэлийн машин төхөөрөмжийн хүрээ:

5.1.       Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн машин тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын хүрээнд

5.2.       Барилга, замын машин, тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын хүрээнд

5.3.       Өргөх, тээвэрлэх машин, тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын хүрээнд

 

Зургаа. Төсөвчний хүрээ:

6.1.       Барилга байгууламжийн угсралт, засварын ажлын хүрээнд

6.2.       Эрчим хүчний барилга байгууламжийн угсралт, засварын ажлын хүрээнд

6.3.       Ус, дулаан хангамж, ариутгах татуургын шугам, сүлжээний угсралт, засварын ажлын хүрээнд

6.4.       Барилга байгууламжийн мэдээлэл, холбоо, дохиоллын системийн угсралт, засварын ажлын хүрээнд

6.5.       Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүн, хий хангамжийн барилга байгууламжийн угсралт, засварын ажлын хүрээнд

6.6.       Усны барилга байгууламжийн угсралт, засварын ажлын хүрээнд