МОНГОЛЫН БАРИЛГЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ХОЛБОО

Мэргэшсэн инженер болон Мэргэшсэн төсөвчний мэргэшлийн зэрэг сунгах, олгох 2019 оны шалгалтын ерөнхий төлөвлөгөө