МОНГОЛЫН БАРИЛГЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ХОЛБОО

Онлайн сургалт

Монголын Барилгын Гүйцэтгэгч Байгууллагуудын Холбоо нь "Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэжлийн зэрэг олгох" үйл ажиллгааны хүрээнд явуулж буй сургалтаа онлайн системд бүрэн шилжүүллээ.
Ингэснээр тухайн суралцагч орон зай,цаг хугацаа үл хамааран мэргэжлийн багц цаг тооцуулах сургалтад хамрагдах боломжтой болж байна.

   дэлгэрэнгүй

Шавардлагын ажил

   дэлгэрэнгүй

Бетон шал цутгах

   дэлгэрэнгүй

"Autodesk Revit программаар төмөр бетон бүтээцийн загварчлал, ажлын тоо хэмжээ гаргах аргачлал" онлайн сургалт

   дэлгэрэнгүй

Мэргэшсэн инженерийн сургалтад хамрагдах удирдамж

Монголын Барилгын Гүйцэтгэгч Байгууллагуудын Холбооноос албан ёсны эрхтэйгээр зохион байгуулдаг “Барилгын мэргэшсэн инженерийн багц цаг олгох” сургалтад хамрагдах удирдамжийг хүргэж байна.

   дэлгэрэнгүй

“Барилгын Мэргэшсэн Инженер”-н 2019 оны 10-р сарын сургалт

Монголын Барилгын Гүйцэтгэгч Байгууллагуудын Холбооноос албан ёсны эрхтэйгээр зохион байгуулдаг Барилгын мэргэшсэн инженерийн багц цаг олгох 10-р сарын сургалтын бүртгэл явагдаж байна.

   дэлгэрэнгүй

Барилгын салбарын инженер, ажилтны мэргэшлийн хүрээ

Барилгын салбарын ажилтаны мэргэшлийн хүрээг "Барилгын салбарын мэргэжилтний давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 1 дүгээр хавсралт"-т тодорхойлсон байдаг.

   дэлгэрэнгүй

Мэргэшсэн инженер болон Мэргэшсэн төсөвчний мэргэшлийн зэрэг сунгах, олгох 2019 оны шалгалтын ерөнхий төлөвлөгөө

Монгол Улсын Яамны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.8 дахь хэсэг, Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2017 оны 155 дугаар тушаалаар батлагдсан “Барилгын салбарын ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх, мэргэшлийн зэрэг олгох орон тооны бус зөвлөлийн дүрэм”-ийн 3.2.4 дэх заалт, 3.3 дахь хэсэг, “Барилгын салбарын ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх, мэргэшлийн зэрэг олгох орон тооны бус зөвлөл”-ийн 2019 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн хуралдааны шийдвэрийг үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Мэргэшлийн зэрэг олгох, сунгах шалгалт авах 2019 оны төлөвлөгөөг хавсралтаар баталсугай.

2. Төлөвлөгөөний дагуу шалгалтыг зохион байгуулахыг “Барилгын салбарын ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх, мэргэшлийн зэрэг олгох орон тооны бус зөвлөл"- ийн Ажлын алба /М.Батбаатар/-нд даалгасугай.

   дэлгэрэнгүй

Барилгын мэргэшсэн инженерийн зэрэг олгох журам

"Мэргэшсэн инженер"-н зэрэг хамгаалах дарааллыг "БАРИЛГЫН САЛБАРЫН АЖИЛТНЫ ДАВТАН СУРГАЛТ, МЭРГЭШЛИЙН ЗЭРЭГ ОЛГОХ ДҮРЭМ"-н дагуу хураангуйлан хүргэж байна.

   дэлгэрэнгүй

Барилгын мэргэшсэн инженерийн сургалт 2019

Монголын Барилгын Гүйцэтгэгч Байгууллагуудын Холбоо нь Барилгын мэргэшсэн инженерийн сургалтыг 2019 оны 9 дүгээр сараас эхлэн сургалтын төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулна.