МОНГОЛЫН БАРИЛГЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ХОЛБОО

 • Монголын Барилгын ГYйцэтгэгч
  Байгууллагуудын Холбоо

  ИНЖЕНЕР ТЕХНИКИЙН
  АЖИЛТНЫ СУРГАЛТ

Сургалтын зорилго:

Инженер техникийн ажилтны мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх, барилгын үйлдвэрлэлийн технологи, зохион байгуулалтын талаар үндсэн мэдлэг олгох, шинэ материал, тоног төхөөрөмжийг танилцуулах, хүнтэй ажиллах арга барилд сургах, ХАБЭА-ийн талаар мэдлэг олгох

Сургалтаас олж авах үр өгөөж:

 • Сүүлийн үеийн шинэ мэдлэг мэдээлэл олж авна.
 • Практик дээрхи туршлага нэмэгдэж, ур чадвар дээшлэнэ.
 • Тэргүүн туршлага, технологийн талаарх мэдлэгээ нэмэгдүүлнэ.

Сургалт хийх арга зүй:

Тухайн чиглэлээр мэргэшсэн сургагч, зөвлөхүүд  практиктай нягт холбоотой кейс дасгал ажиллуулан сонирхолтой хэлбэрээр зааж удирдан явуулдгаараа онцлогтой.
 • Танилцуулга хичээл
 • Багийн хэлэлцүүлэг ба багийн ажил
 • Дасгал, кейс, видео хичээл

Хэн хамрагдах вэ?

Барилгын инженер техникийн ажилтан

Сургалт явуулах ерөнхий сэдвүүд:

 • Барилгын инженер техникийн ажилтны мэргэшүүлэх сургалт
 • Барилгын технологийн удирдлагын сургалт
 • Барилгын төслийн удирдлагын сургалт
 • ХАБЭА-ийн сургалтууд