МОНГОЛЫН БАРИЛГЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ХОЛБОО

Барилгын мэргэшсэн инженерийн сургалтын журам, зохицуулалт

 
"Барилгын Мэргэшсэн Инженерийн зэрэг олгох журам"  буюу  "Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрэм"

Барилгын салбарын инженер, ажилтаны мэргэшлийн хүрээ

Мэргэшсэн инженер болон Мэргэшсэн төсөвчний мэргэшлийн зэрэг сунгах, олгох 2019 оны шалгалтын ерөнхий төлөвлөгөө