МОНГОЛЫН БАРИЛГЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ХОЛБОО

ГИШҮҮНЧЛЭЛИЙН БҮРТГЭЛИЙН ХУУДАС

Од тэмдэгтэй талбаруудыг заавал бөглөнө үү.

1. Байгууллагын мэдээлэл*:

2. Байгууллагдсан огноо*:

3. Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл:

4. Тусгай зөвшөөрлийн төрөл заалтууд:

5. Байгууллагын хаяг*:

6. Удирдлагын мэдээлэл*:

7. МБГБХ-той холбогдон ажиллах ажилтны мэдээлэл:

8. Салбар болон охин компанийн мэдээлэл:

9. Компанийн ажилчдын тоо:

Бүртгэлийн маягт бөглөсөн хүний мэдээлэл:

[Error: No image]